چگونه رطوبت نسبی هوا با استفاده از دماسنج خشک و مرطوب محاسبه می شود؟

محاسبه ی رطوبت نسبی هوا با استفاده از دماسنج خشک و مرطوب

برای این کار ابتدا تفاضل دمای دماسنج خشک1 و دماسنج مرطوب2 رابه دست می آوریم.

( دماسنج خشک همیشه دمای بیشتری را نسبت به دماسنج مرطوب نشان می دهد.)عدد حاصل نشان دهنده ی ستون مورد نظر و دمای دماسنج خشک،بیانگر ردیف مورد نظر در جدول زیر می باشد.عدد واقع در محل تلاقی ستون و ردیف مذکور ، همان رطوبت نسبی محیط را نشان می دهد.

مثال:اگر دماسنج خشک دمای 25درجه و دماسنج مرطوب دمای 21درجه ی سیلسیوس را نشان دهند، مقدار رطوبت نسبی 70% می باشد.

 

طرز تعین رطوبت نسبی

دمای دماسنج خشک1 منهای دمای دماسنج مرطوب2

دمای دماسنج خشک (درجه سیلسیوس)

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

-

6

15

24

34

44

55

66

77

88

10

-

9

18

27

36

46

56

67

78

89

11

-

12

21

29

39

48

58

68

78

89

12

7

15

22

32

41

50

59

69

79

89

13

10

18

26

34

42

51

60

70

79

90

14

13

20

27

36

44

53

61

71

80

90

15

15

23

30

38

46

54

63

71

81

90

16

18

25

32

40

47

55

64

72

81

90

17

20

27

34

41

49

57

65

73

82

91

18

22

29

36

43

50

58

66

74

82

91

19

26

32

39

46

53

59

68

74

83

91

20

26

32

39

46

53

60

67

75

83

91

21

28

34

40

47

54

61

68

76

83

92

22

30

36

42

48

55

62

69

76

84

92

23

31

37

43

49

56

62

69

77

84

92

24

33

39

44

50

57

63

70

77

84

92

25

34

40

46

51

58

64

71

78

85

92

26

36

41

47

52

58

65

71

78

85

92

27

37

42

48

53

59

65

72

78

85

93

28

38

43

49

54

60

66

72

79

86

93

29

39

44

50

55

61

67

73

79

86

93

30

 ۱-دماسنج خشک:دماسنجی است که مخزن جیوه ی آن در هوای باز محیط باشد.

2-دماسنج مرطوب:دماسنجی است که مخزن جیوه ی آن در پارچه ای پیچیده شده است و پارچه در درون ظرف آب قرار دارد.

 

 موضوعات مرتبط: درسی(جغرافیا،زمین شناسی)
[ پنجشنبه چهارم آذر ۱۳۸۹ ] [ 20:36 ] [ احمد محمدی مطلق ]
[ ]