بارم بندي كتاب جغرافياي (1)و استان رشته ادبيات و علوم انساني

فصول

عناوين دروس

نوبت اول

دوم

شهريور

اول

درس اول:جغرافيا،علمي براي زندگي

درس دوم:نگاهي به جغرافياي طبيعي ايران

2

         0.5

1.5

دوم

درس سوم : نگاهي به جغرافياي انساني ايران

 

7

1.5

4

سوم

درس چهارم :بيابان ها

درس پنجم: انسان و بيابان

3.5

1

1.5

چهارم

درس ششم:اهميت و نقش جنگل ها

درس هفتم :  پراكندگي و انواع جنگل هاو  

 

3.5

1

1.5

پنجم

درس هشتم:آلودگي هوا 

درس نهم: آلودگي درياها ورودها 

4

1

1.5

ششم

درس دهم : مخاطرات طبيعي چيست؟

درس يازدهم : انسان ومخاطرات طبيعي

-

3.5

2

هفتم

درس دوازدهم : گردشگري چيست ؟ گردشگر كيست ؟

درس سيزدهم : ايرانگردي

-

2.5

1.5

هشتم

درس چهاردهم : پراكندگي ورشد جمعيت

درس پانزدهم : جمعيت ومهاجرت

-

5

3

نهم

درس شانزدهم :آب ها

درس هفدهم : بهره برداري از منابع آب 

-

3

2

دهم

درس هجدهم : جغرافيا، جغرافيدانان و

-

1

1.5

 

جمع

20

20

20

 

بارم بندي كتاب جغرافياي عمومی و استان غیر از رشته ادبيات و علوم انساني

فصول

عناوين دروس

نوبت اول

دوم

شهريور

اول

درس اول:جغرافيا،علمي براي زندگي

درس دوم:نگاهي به جغرافياي طبيعي ايران

2

        0.5

1.5

دوم

درس سوم : نگاهي به جغرافياي انساني ايران

 

7

1.5

4

سوم

درس چهارم :بيابان ها

درس پنجم: انسان و بيابان

3.5

1

1.5

چهارم

درس ششم:اهميت و نقش جنگل ها

درس هفتم :  پراكندگي و انواع جنگل هاو  

 

4

1

1.5

پنجم

درس هشتم:آلودگي هوا 

درس نهم: آلودگي درياها ورودها 

3.5

1

1.5

ششم

درس دهم : مخاطرات طبيعي چيست؟

درس يازدهم : انسان ومخاطرات طبيعي

-

3.5

2

هفتم

درس دوازدهم : گردشگري چيست ؟ گردشگر كيست ؟

درس سيزدهم : ايرانگردي

-

3

2  

هشتم

درس چهاردهم : پراكندگي ورشد جمعيت

درس پانزدهم : جمعيت ومهاجرت

-

5.5

3.5

نهم

درس شانزدهم :آب ها

درس هفدهم : بهره برداري از منابع آب 

-

3

2

 

 

 

 

 

 

جمع

20

20

20

 

                                            بارم بندي كتاب جغرافيا (2) رشته ادبيات و علوم انساني

فصول

عناوين دروس

نوبت اول

نوبت دوم و شهريور

اول

درس اول- درس دوم

4.5

2.75

دوم

درس سوم- درس چهارم

3

1.75

سوم

درس پنجم- درس ششم

4.5

2.75

چهارم

درس هفتم- درس هشتم

4

2.25

پنجم

درس نهم- درس دهم

4

2.25

ششم

دروس يازدهم، دوازدهم،سيزدهم

-

3.5

هفتم

درس چهاردهم- درس پانزدهم

-

2.75

هشتم

درس شانزدهم

-

2

 

 

 

 

 

جمع

20

20

 

                                                      بارم بندي درس جغرافيا پيش دا نشگاهي

فصل

نيمسالي

جبراني

اول

3

4

دوم

5/1

2

سوم

3

4

چهارم

5/3

4

پنجم

5/1

2

ششم

5/2

4

 

 

 

جمع

15

20

 

بارم بندی علوم زمین پیش دانشگاهی تجربی

  

دی

خرداد

شهریور

فصل1

2

0.75

2

فصل2

5

1

5

فصل3

4

1

4

فصل4

3

0.75

3

فصل5

3

0.75

3

فصل6

3

0.75

3

فصل7

_

3.5

4

فصل8

_

2.5

3

فصل9

_

2

3

فصل 10

_

2

3

فصل 11

_

3

4

فصل 12

_

2

3


بارم بندی زمین شناسی سوم تجربی

  

دی

خرداد

شهریور

فصل1

2

0.75

1

فصل2

2

0.75

2.5

فصل3

4

1

1.5

فصل4

5

1.5

2

فصل5

7

3.5

3.5

فصل6

_

3

2

فصل7

_

3.5

2.5

فصل8

_

2.5

2

فصل9

_

3.5

3

 

                                           

 


ادامه مطلب