تاپو

جغرافیا و زمین شناسی

بارم بندي كتب جغرافيا متوسطه
 

بارم بندي كتاب جغرافياي (1)و استان رشته ادبيات و علوم انساني

فصول

عناوين دروس

نوبت اول

دوم

شهريور

اول

درس اول:جغرافيا،علمي برايزندگي

درس دوم:نگاهي به جغرافياي طبيعي ايران

2

         0.5

1.5

دوم

درس سوم : نگاهي به جغرافياي انساني ايران

 

7

1.5

4

سوم

درس چهارم :بيابان ها

درس پنجم: انسان و بيابان

3.5

1

1.5

چهارم

درس ششم:اهميت و نقش جنگل ها

درس هفتم :  پراكندگي و انواع جنگل هاو  

 

3.5

1

1.5

پنجم

درس هشتم:آلودگي هوا 

درس نهم: آلودگي درياها ورودها 

4

1

1.5

ششم

درس دهم : مخاطرات طبيعي چيست؟

درس يازدهم : انسان ومخاطرات طبيعي

-

3.5

2

هفتم

درس دوازدهم : گردشگري چيست ؟ گردشگر كيست؟

درس سيزدهم : ايرانگردي

-

2.5

1.5

هشتم

درس چهاردهم : پراكندگي ورشد جمعيت

درس پانزدهم : جمعيت ومهاجرت

-

5

3

نهم

درس شانزدهم :آب ها

درس هفدهم : بهره برداري از منابع آب 

-

3

2

دهم

درس هجدهم : جغرافيا، جغرافيدانانو

-

1

1.5

 

جمع

20

20

20

 

بارم بندي كتاب جغرافياي عمومی و استان غیر از رشته ادبيات و علوم انساني

فصول

عناوين دروس

نوبت اول

دوم

شهريور

اول

درس اول:جغرافيا،علمي برايزندگي

درس دوم:نگاهي به جغرافياي طبيعي ايران

2

        0.5

1.5

دوم

درس سوم : نگاهي به جغرافياي انساني ايران

 

7

1.5

4

سوم

درس چهارم :بيابان ها

درس پنجم: انسان و بيابان

3.5

1

1.5

چهارم

درس ششم:اهميت و نقش جنگل ها

درس هفتم :  پراكندگي و انواع جنگل هاو  

 

4

1

1.5

پنجم

درس هشتم:آلودگي هوا 

درس نهم: آلودگي درياها ورودها 

3.5

1

1.5

ششم

درس دهم : مخاطرات طبيعي چيست؟

درس يازدهم : انسان ومخاطرات طبيعي

-

3.5

2

هفتم

درس دوازدهم : گردشگري چيست ؟ گردشگر كيست؟

درس سيزدهم : ايرانگردي

-

3

2  

هشتم

درس چهاردهم : پراكندگي ورشد جمعيت

درس پانزدهم : جمعيت ومهاجرت

-

5.5

3.5

نهم

درس شانزدهم :آب ها

درس هفدهم : بهره برداري از منابع آب 

-

3

2

 

 

 

 

 

 

جمع

20

20

20

 

                                            بارم بندي كتاب جغرافيا (2) رشته ادبيات و علوم انساني

فصول

عناوين دروس

نوبت اول

نوبت دوم و شهريور

اول

درس اول- درس دوم

4.5

2.75

دوم

درس سوم- درس چهارم

3

1.75

سوم

درس پنجم- درس ششم

4.5

2.75

چهارم

درس هفتم- درس هشتم

4

2.25

پنجم

درس نهم- درس دهم

4

2.25

ششم

دروس يازدهم، دوازدهم،سيزدهم

-

3.5

هفتم

درس چهاردهم- درس پانزدهم

-

2.75

هشتم

درس شانزدهم

-

2

 

 

 

 

 

جمع

20

20

 

                                                      بارم بندي درس جغرافيا پيش دانشگاهي

فصل

نيمسالي

جبراني

اول

3

4

دوم

5/1

2

سوم

3

4

چهارم

5/3

4

پنجم

5/1

2

ششم

5/2

4

 

 

 

جمع

15

20